Účetnictví a mzdy
pro právnické a fyzické osoby

 

Kontrolní hlášení DPH

Vybrané subjekty jsou povinny počínaje 1. 1. 2016 poskytnout údaje z daňových dokladů, které již v současné době povinně evidují ze zákona. Tyto údaje se budou vykazovat v kontrolním hlášení na základě vystavených a přijatých daňových dokladů (včetně zjednodušených daňových dokladů) a dalších dokladů o dodání zboží nebo poskytnutí služeb.

Cílem a smyslem kontrolního hlášení je umožnit správci daně získat informace o vybraných transakcích realizovaných plátci a ve spojení s dalšími údaji identifikovat riziková sdružení osob (řetězce, karusely) odčerpávající neoprávněně finanční prostředky z veřejného rozpočtu. Po provedené analýze se na tato spojení bude zaměřovat kontrolní činnost správce daně, tak aby k odčerpávání finančních prostředků nedocházelo.

Důsledkem zavedení kontrolního hlášení je především zvýšení administrativy podnikatelů a zvýšení požadavků na správnost, úplnost účetní evidence.

Kdo a kdy podává kontrolní hlášení

Kontrolní hlášení podává každý plátce DPH, který uskutečnil nebo přijal zdanitelné plnění v tuzemsku.

Právnické osoby - podávají kontrolní hlášení za kalendářní měsíc (i když jsou čtvrtletními plátci DPH).

Fyzické osoby - podávají kontrolní hlášení ve lhůtě pro podání daňového přiznání, tj. pokud mají čtvrtletní zdaňovací období, podávají i kontrolní hlášení čtvrtletně.

Kdy plátce kontrolní hlášení nepodává

Pokud neuskutečnil ani nepřijal zdanitelná plnění definovaná v kontrolním hlášení

Pokud uskutečňuje jen plnění osvobozená od daně (bez nároku i s nárokem na odpočet daně)

Kontrolní hlášení nepodávají identifikované osoby (např. osoby, kterým vznikne zákonná jednorázová povinnost odvést DPH)

Pokuty a sankce za podcenění zákonných povinností

Nejnižší pokuta ve výši Kč 1 000,- vzniká, pokud je kontrolní hlášení podáno po lhůtě, ale ještě dříve než je plátce vyzván správcem daně.

Pokuta ve výši Kč 10 000,- vznikne plátci, pokud podá náhradní kontrolní hlášení v 5-ti denní náhradní lhůtě (zde se jedná o 5 kalendářních dnů).

Pokuta ve výši Kč 30 000,- vznikne plátci, pokud nepodá následné kontrolní hlášení ve lhůtě 5-ti dnů od oznámení výzvy správci daně k odstranění pochybností.

Pokuta ve výši Kč 50 000,- je nejzávažnějších porušením a vzniká tomu plátci, který nepodá kontrolní hlášení nebo následné kontrolní hlášení vůbec, ani na výzvu správce daně k podání hlášení, a vznikne i v případě, že plátce podá hlášení po 5-ti dnech stanovených ve výzvě.

Pokutu až do výše Kč 50 000,- uloží správce daně plátci, který neodstraní pochybnosti správce daně Jedná se o případy, kdy kvalita podaných údajů nepostačí k odstranění všech pochybností, které správce daně uvedl ve výzvě.

Pokutu až do výše Kč 500 000,- uloží správce daně plátci, který závažným způsobem ztěžuje nebo maří správu daní. Jedná se zejména o případy, za které správce daně již dříve uložil opakovaně plátci pokuty nebo pokud plátce podává opakovaně nulová či neúplná kontrolní hlášení a čeká, až jej správce daně vyzve k odstranění pochybností. Důležitými kritérii pro stanovení výše pokuty je i míra součinnosti ze strany plátce a závažnost následků pro správu daní.